Σκεφτείτε λογικά

Δράστε πράσινα

Scan & Download Android App
qrcode

 


7ης Νοεμβρίου 28
Φλώρινα
Τηλ: +30 23850 44506
Fax: +30 23850 44074
pv@soumpasis.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

9

 

 

    Απαραίτητα έγγραφα για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σε στέγη:

  • Κάτοψη στέγης
   • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
    • Οικοδομική άδεια
     • Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
      • Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στουποθηκοφυλακείο)
       • Αντίγραφο ταυτότητας
        • Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
         • Εκκαθαριστικός εφορίας δύο τελευταίων ετών
          • Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών. (Για μισθωτούς)
           • Δήλωση Ε9

            Περισσότερα για τα Φωτοβολταϊκά

            Σχέδια Βελτίωσης

            Σχέδια Βελτίωσης


              Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ως στόχο τον εκσυχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και

            Σχέδια Βελτίωσης

             

            sxediaveltiosis

            Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ως στόχο τον εκσυχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
            Στα Σχέδια Βελτίωσης εντάσσεται και το λεγόμενο Net Metering (Αυτοπαραγωγή), δηλαδή η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο.
            Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
            Συγκεκριμένα,ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Με άλλα λόγια το Net Metering (Αυτοπαραγωγή) είναι η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο.
            Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες σε ενέργεια είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα για την παραγωγή, αφού το ενεργειακό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας μάλιστα στη φυτική παραγωγή το 60% του συνολικού κόστους.
            Με το πρόγραμμα Νet Metering οι αγρότες μπορούν να μπουν σε αυτό που ονομάζουμε «συμψηφισμό ενέργειας», δηλαδή να μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα και η ενέργεια που θα παράγουν να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης. Με απλά λόγια, να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που χρειάζονται!
            Με δεδομένο ότι το Νet Metering είναι στις επιλέξιμες δαπάνες των Σχεδίων Βελτίωσης η Solar Energy Soumpasis με το οργανωμένο Τμήμα Φωτοβολταϊκών, που διαθέτει την εμπειρία ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο και την τεχνογνωσία, είναι σε θέση να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφόρηση, να σας προμηθεύσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς επίσης να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και κατασκευής.
            Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ομάδες αυτών) που κατέχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις και έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
            Στο γεωργικό τομέα, επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση θα είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και η χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις.
            Στο δε κτηνοτροφικό, οι  κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, καθώς και όσες αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων.
            Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.
            Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε 75% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου (περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου), 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης και 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής.
            Σε περιπτώσεις νέων γεωργών, συλλογικών επενδύσεων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, το ποσοστά αυτά θα μπορούν να προσαυξηθούν.
            Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

            Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα


            Κατά την διάρκεια της ημέρας το Φ/Β σύστημα παράγει  και στην συνέχεια αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί

            Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

            2

            Κατά την διάρκεια της ημέρας το Φ/Β σύστημα παράγει  και στην συνέχεια αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή προκύψει ανάγκη για κατανάλωση.

            Έως σήμερα η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε χώρους οι οποίοι δεν ήταν συνδεδεμένοι με την Δ.Ε.Η (εξοχικές κατοικίες, απομονωμένες οικείες, κτήματα με ανάγκες ηλεκτροδότησης, γεωτρήσεις, κτήρια χωρίς κάλυψη από το δίκτυο της Δ.Ε.Η, κ.α) εξασφαλιζόταν από την χρήση κάποιας ηλεκτρογεννήτριας η οποία λειτουργούσε με πετρέλαιο ή και βενζίνη. Αυτή όμως η πρακτική ανήκει σε λύσεις παλαιότερων εποχών όπου η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν επέτρεπε κάτι διαφορετικό.

            Σήμερα όμως η τεχνολογικές ανακαλύψεις στον χώρο της ενέργειας και συγκεκριμένα τα Αυτόνομα Φωτοβολταικά Συστήματα έρχονται να εξαλείψουν τα μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών ( υψηλό κόστος καυσίμου και συντήρησης μηχανήματος, θόρυβος, συχνή ενασχόληση του χρήστη, παραγωγή εχθρικών για το περιβάλλον σωματιδίων κ.α) δίνοντας τους ισχυρό προβάδισμα έναντι άλλων αυτόνομων εγκαταστάσεων.

            Ένα σύνηθες Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα αποτελείται από:
            •    Φωτοβολταικά πλαίσια γνωστά και ως πανέλα, τα οποία ουσιαστικά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα.
            •    Μπαταρίες που συσσωρεύουν την ηλεκτρική ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα την ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως ηλιοφάνειας.
            •    Συσκευή φόρτισης των μπαταριών.
            •    Inverter – αντιστροφέας ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο

            Τα διαδικαστικά βήματα που ακολουθούνται για την εγκατάσταση ενός αυτόνομου Φ/Β συστήματος είναι τα ακόλουθα:

            1.    Εμπεριστατωμένη μελέτη για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών του χώρου.
            2.    Καταγραφή και «διάβασμα» των ηλεκτρικών συσκευών του χώρου ώστε να μελετηθούν οι ανάγκες τους σε ότι αφορά την κατανάλωση του.
            3.    Εάν ο χώρος είναι καινούργιος θα πρέπει να γίνει υπολογισμός των ηλεκτρικών φορτίων που το Φ/Β σύστημα πρέπει να υποστηρίξει.
            4.    Ακριβής υπολογισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας.
            5.    Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης που περιλαμβάνει τον απαραίτητο βάσει των παραμέτρων εξοπλισμό καθώς και το συνολικό κόστος του συστήματος.

            Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών

            Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών


            Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας

            Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών

            11

            Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

             

             

            Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το πόσο ακριβώς είναι αυτό το ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε.

            Η επιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών είναι συνάρτηση των αναγκών σας, του διαθέσιμου χώρου ή ακόμα και της οικονομικής σας ευχέρειας. Όλα τα φωτοβολταϊκά πάντως μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

            ·       μηδενική ρύπανση
            ·       αθόρυβη λειτουργία
            ·       αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
            ·       απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
            ·       δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
            ·       ελάχιστη συντήρηση

            Τα φωτοβολταϊκά είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς. Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς στα χρόνια που έρχονται.

            Τα φωτοβολταϊκά είναι λειτουργικά καθώς προσφέρουν επεκτασιμότητα της ισχύος τους και δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρρευτές) αναιρώντας έτσι το μειονέκτημα της ασυνεχούς παραγωγής ενέργειας. Δίνοντας τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή, και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια, τον καθιστούν πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν έτσι στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας.

            Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, υπάρχουν ευδιάκριτα τεχνικά και εμπορικά πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση μικρών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο περισσότερα συστήματα παραγωγής ενέργειας εγκατασταθούν και συνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως π.χ. η βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος, η σταθερότητα της ηλεκτρικής τάσης και η μείωση των επενδύσεων για νέες γραμμές μεταφοράς.

            Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος μιας νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης.

            Τα φωτοβολταϊκά τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά παρέχοντας τη δυνατότητα για καινοτόμους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, καθώς διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών, σχημάτων και μπορούν να παρέχουν ευελιξία και πλαστικότητα στη φόρμα, ενώ δίνουν και δυνατότητα διαφορικής διαπερατότητας του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. Αντικαθιστώντας άλλα δομικά υλικά συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους μιας κατασκευής .

            Βασεις Φωτοβολταικων

            Βασεις Φωτοβολταικων


            Στην Solar Energy Μ.Ε.Π.Ε., οπλισμένοι με πολυετή εμπειρία στην μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, βρισκόμαστε συνεχώς στο προσκήνιο των εξελίξεων

            Βασεις Φωτοβολταικων

            solarenergy

            Στην Solar Energy Μ.Ε.Π.Ε., οπλισμένοι με πολυετή εμπειρία στην μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, βρισκόμαστε συνεχώς στο προσκήνιο των εξελίξεων της αγοράς και ακολουθούμε την τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να προσφέρουμε έξυπνες λύσεις.

            Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες της αγοράς όπως διαμορφώθηκαν μετά τον τελευταίο διαγωνισμό, τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές τάσεις, αλλά και όλους του κανονισμούς που διέπουν των χώρο προχωρήσαμε στον σχεδιασμό καινοτόμου συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ. Το νέο μας μονοπάσσαλο σύστημα απλοποιεί στο μέγιστο την στήριξη των πάνελ ελαχιστοποιώντας τα υλικά και τις ώρες εργασίας που απαιτούνται και δίνει δυνατότητα για πρακτική και γρήγορη υλοποίηση των έργων, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το κόστος και ο χρόνος κατασκευής, ώστε κάθε εγκαταστάτης να μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στο νέο κοστολόγιο που έχει διαμορφωθεί. Το σύστημά μας είναι πλήρως πιστοποιημένο από την TUVAUSTRIAHELLASακολουθώντας τα πρότυπα του Ευρωκώδικα 1 και 3 (ΕΝ 1991 και ΕΝ 1993) καθώς και του Ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού ΕΑΚ 2000.

            Προϋποθέσεις Ένταξης σε Πρόγραμμα

            Προϋποθέσεις Ένταξης σε Πρόγραμμα


            Μια επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά θεωρείται ως μια από τις πλέον σίγουρες σε απόδοση και αυτό χάρης στα

            Προϋποθέσεις Ένταξης σε Πρόγραμμα

            5

            Μια επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά θεωρείται ως μια από τις πλέον σίγουρες σε απόδοση και αυτό χάρης στα χαμηλά λειτουργικά έξοδα που την χαρακτηρίζουν.

            Η τεχνολογία των Φ/B συστημάτων απευθύνεται σε όλους, ωστόσο εμείς θα σας κάνουμε πιο σαφείς τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται βάση της σχετικής νομοθεσίας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10 KWp. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πάσης φύσεως κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικά) σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά.

            Οι προϋποθέσεις που χρειάζονται είναι οι παρακάτω:

            • Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας κεραμοσκεπή, ταράτσα, στέγαστρο ή οποιαδήποτε επιφάνεια έχει κατεύθυνση προς το νότο και δεν σκιάζεται.
            • Να διαθέτετε μετρητή της Δ.Ε.Η.
            • Να έχει ο χώρος σας ηλιακό θερμοσίφωνα.
            • Σε περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει να εξασφαλίσετε την έγγραφη συμφωνία των υπολοίπων ιδιοκτητών της.

            Net Metering

            Net Metering


              Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με

            Net Metering

             

            netmetering banner2

            Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

            Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

            Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Με το N.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό επεκτάθηκε και σε άλλες τεχνολογίες και συγκεκριμένα στις μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Στον παρόντα οδηγό δίνεται έμφαση στα φωτοβολταϊκά, μιας και υπάρχει ήδη ενεργό πρόγραμμα για αυτή την τεχνολογία. Οι λεπτομέρειες για τις λοιπές τεχνολογίες θα καθοριστούν στο προσεχές μέλλον από τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, το net metering μπορεί να υλοποιείται μόνο στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών.

            Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της αυτής παροχής.

            Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο Ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται, με βάση το Ν.4414/2016, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

            Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το φωτοβολταϊκό σταθμό ή βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο αλλά δεν συνδέεται με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού (δεν συνδέεται ηλεκτρικά), δηλαδή ο φωτοβολταϊκός σταθμός και η εγκατάσταση κατανάλωσης τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται και οι οποίες συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται.

            Σε κάθε περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού επιτρέπεται ο συμψηφισμός απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν αποκλειστικά σε παροχές του ίδιου επιπέδου τάσης. Ο αυτοπαραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με τις παροχές κατανάλωσης οι οποίες υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Ο αυτοπαραγωγός μπορεί να τροποποιεί τις παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.), δηλαδή με μεταγενέστερες δηλώσεις του να προσθέτει ή και να αφαιρεί παροχές κατανάλωσης. Τόσο η παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού όσο και οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι επ’ ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.

            Το net metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ. Σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά με ταρίφα (feed-in tariff), στα συστήματα net metering ο συμψηφισμός παραγώμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός δηλαδή σε kWh. Το net metering έχει αναρίθμητα πλεονεκτήματα και προσφέρει άμεση απόσβεση για τον ενδιαφερόμενο, ενώ προστατεύει το περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

            Η SOLAR ENERGY – ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ σας προτείνει ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση «με το κλειδί στο χέρι», που αποτελείται από προϊόντα άριστης ποιότητας, προερχόμενα από επώνυμους βιομηχανικούς οίκους με τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή εξοπλισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με πολύ μεγάλη ετήσια παραγωγική ικανότητα. Βιομηχανικούς οίκους που τα προϊόντα τους διαθέτουν όλες τις νόμιμες και απαραίτητες πιστοποιήσεις και υπογράφουν την εγγύηση και την ποιότητα των εγκαταστάσεών μας.

            metering 01

            Τα Κίνητρα

            Τα Κίνητρα


            Τα νέα κίνητρα είναι αυτά που κάνουν τόσο ελκυστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το διαφοροποιούν σε σχέση με τα προηγούμενα

            Τα Κίνητρα

            6

            Τα νέα κίνητρα είναι αυτά που κάνουν τόσο ελκυστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το διαφοροποιούν σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουν εξαγγελθεί στη χώρα μας.

            Όλη η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12λεπτά την κιλοβατώρα). Σημειώνεται μάλιστα ότι η τιμή πώλησης είναι υψηλότερη από την τιμή που ισχύει για μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

            Η τιμή πώλησης αναπροσαρμόζεται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία . Υπογράφεται 25ετής σύμβαση με τη ΔΕΗ για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι εξασφαλίζεται ο επενδυτής αφού η ΔΕΗ υποχρεούται να αγοράζει όλη την παραγόμενη ενέργεια του Φ/Β σταθμού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς να απαιτείται ανανέωση ή άλλες διαδικασίες.

            Ο πολίτης –επενδυτής δεν θεωρείται επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία.

            Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

            Η αξία που αναλογεί στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσης. Η διαφορά τους εφόσον είναι θετική για τον επενδυτή, πιστώνεται από τη ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο επενδυτής στη σύμβαση συμψηφισμού. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται από ειδικό μετρητή ταυτόχρονα με την καταμέτρησης της ενέργειας που καταναλώνεται.

            Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδομία.

            Περιγραφή Προγράμματος

            Περιγραφή Προγράμματος


            Είτε πρόκειται για σύστημα οροφής, ή για φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα από τα αποφασιστικότερα κριτήρια για την κατασκευή μίας φωτοβολταϊκής μονάδας,

            Περιγραφή Προγράμματος

            7

            Είτε πρόκειται για σύστημα οροφής, ή για φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα από τα αποφασιστικότερα κριτήρια για την κατασκευή μίας φωτοβολταϊκής μονάδας, είναι η σίγουρη απόδοση.

             

             

            Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για όσους σκέφτονται να επενδύσουν ιδίως αυτή την εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα σε κάθε επένδυση. Η επένδυση είναι εγγυημένη για 25 χρόνια αποκομίζοντας τεράστια οφέλη για τον πολίτη-επενδυτή και παράλληλα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

            Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν Φ/Β συστήματα ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 31/12/2019.

            Τα έσοδα του επενδυτή πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του Φ/Β συστήματος.

            Το πρόγραμμα ισχύει για το ηπειρωτικό δίκτυο και για όλα τα νησιά.

            Για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Όλη η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα 

            Ο πολίτης –επενδυτής δεν θεωρείται επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

            Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στην επικράτεια με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος. Εκτιμάται όμως, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντική ρύθμιση για την οριοθέτηση της εγκατεστημένης ισχύος σε στέγες συνυπολογίζοντας και τη συνολική ισχύ των Φ/Β σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους (Φ/Β πάρκα).

            Οικιακά Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

            Οικιακά Φωτοβολταϊκά στις Στέγες


            Ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα

            Οικιακά Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

            8

            Ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα από την πώληση του.

            Η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ένωση χρηματοδοτεί την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος, μέχρι 10Kwp στις στέγες των σπιτιών. Η χρηματοδότηση γίνεται με την μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήματος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες που παρείχε στο δίκτυο.

            Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης με μεγάλη επιτυχία και έχουν καταφέρει να γεμίσουν τις στέγες των σπιτιών της Ευρώπης με φωτοβολταϊκά συστήματα, ακόμα και σε χώρες με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια σε σύγκριση με την Ελλάδα.

            Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής :

            -         Aφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
                    Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στο δώμα, την στέγη ή τα στέγαστρα βεραντών του κτιρίου.
            -         Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή για 25 χρόνια
                    Δεν χρειάζεται άδεια και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες
            -         Δεν φορολογούνται τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας
                    Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, κάνουν απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

            Τα φωτοβολταϊκά συστήματα

                    Είναι απλά στην τοποθέτηση τους
            -         Είναι απολύτως αθόρυβα
                    Δεν παράγουν θερμότητα
            -         Δεν χρειάζονται συντήρηση
                    Έχουν εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια

            Το μόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε στην ταράτσα, την σκεπή ή την βεράντα σας, αρκετό χώρο χωρίς σκίαση, κατά προτίμηση νότιου προσανατολισμού, για να τοποθετήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα.Επίσης να είστε ο ιδιοκτήτης του χώρου και να έχετε σύνδεση στην ΔΕΗ στο όνομα σας.

            Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και σύνδεση με την ΔΕΗ στο όνομα τους.

            Η ενέργεια που παράγεται δεν έχει καμία σχέση με την ενέργεια που καταναλώνει ο καταναλωτής, ως εκ τούτου η ΔΕΗ εγκαθιστά ξεχωριστό μετρητή για την ενέργεια που αγοράζει. Το συνολικό ποσόν συμψηφίζεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και η διαφορά επιστρέφεται στον καταναλωτή.

            Ο καταναλωτής υπογράφει σύμβαση με την ΔΕΗ για να διοχετεύει όλη την παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού στο δίκτυο της. Η σύμβαση είναι 25ετους διάρκειας και με εγγυημένη τιμή αγοράς καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης τα 0,55 €/kWh. Αν υπολογίσουμε ότι ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 1kW (κιλοβάτ) παράγει κατά μέσο όρο 1150 – 1450 kWh το χρόνο, ανάλογα με την ηλιοφάνεια της περιοχής, τότε τα έσοδα από 1 φωτοβολταϊκό ισχύος 10kW μπορούν να φτάσουν έως και  €8.000 το χρόνο.

            Το κόστος της εγκατάστασης

            Το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υπολογίσουμε ένα κόστος περίπου €4.000 αν kW ισχύος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό, την μεταφορά, τοποθέτηση και ρύθμιση του.
            Το κεφαλαίο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό έως και 100% της επένδυσης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από τράπεζα. Έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα στα μέτρα σας.
            Η αποπληρωμή του κεφαλαίου για την εγκατάσταση εξασφαλίζεται από την παραγωγή ενέργειας το συστήματος. Κατά συνέπεια στην ουσία το κόστος της εγκατάστασης είναι μηδενικό για τον ιδιοκτήτη.

            Πέραν του οικονομικού οφέλους θα ξέρετε ότι συμβάλετε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kW, αποτρέπει την παραγωγή 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, δηλαδή όσο θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.